enthCall Centre : 02-666-1933

สารต้อนรับจากประธาน

“เพื่อสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ (Always to Greater Things)” หรือที่ภาษาละตินใช้คำว่า “Semper Ad Maiora”คือคติพจน์ประจำโรงเรียนของเราที่จับเข้าถึงแก่นแท้ของโรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช ได้อย่างชัดเจนเรามุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่โอบอุ้มและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้นักเรียนของเราบรรลุศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อคว้า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า” ในชีวิตได้ตลอดไป

ในทุก ๆวัน บุคลากรด้านการศึกษาระดับมืออาชีพและเจ้าหน้าที่ทีมสนับสนุนผู้มากประสบการณ์ของเราทำงานร่วมกับนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้พวกเขาได้ค้นหาความชอบและพรสวรรค์ของตนเองในระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช เรากำลังผลักดันขอบเขตทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ซึ่งเต็มไปด้วยพลัง พร้อมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ สู่การเป็นผู้นำโลกในอนาคต

ในขณะที่เราทุ่มเทไปกับการดูแลนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก เราก็ยังคงยึดมั่นในความเป็นไทย อันเป็นค่านิยมของเด่นหล้า ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเด่นหล้าที่กำลังเติบโต เราได้น้อมรับและยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปลูกฝังอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติของเรามาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้พัฒนาทัศนคติที่เป็นสากล แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็มีความเข้าใจในความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่เรามอบให้ได้อย่างถ่องแท้ ผมขอเชิญให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเราและได้เห็นสิ่งที่ทำให้เรามีความโดดเด่น

ขอแสดงความนับถือ

อารย์ ปาลเดชพงศ์
ประธาน