enthCall Centre : 02-666-1933

ครูประจำชั้น (Form Tutors)

ครูประจำชั้น Form Tutors ของเรามีบทบาทสำคัญในการดูแลอภิบาลนักเรียนประจำวัน พวกเขาจะคอยทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และการพัฒนาทั้งทางส่วนบุคคลและทางสังคมของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ครูประชั้น Form Tutors ของเราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนที่ DBS โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าและข้อมูลเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละคน ครูประจำชั้น Form Tutors ของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ DBS ด้วยการเอาใจใส่และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนมีรู้สึกถึงความมีตัวตนของตนเองและความเป็นเจ้าของในบางสิ่ง และรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม