enthCall Centre : 02-666-1933

สารต้อนรับจากครูใหญ่

โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช มีความตั้งใจที่จะให้การศึกษาและอุ้มชูผู้นำโลก โรงเรียนของเราผสมผสานค่านิยมระหว่างอังกฤษและไทยไว้ด้วยกันได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ คุณลิซ่า ภรรยาของผม และตัวผมเอง ก็ประทับใจใน DBS ที่เป็นชุมชนซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทัศนคติเชิงบวก รวมไปถึงประทับใจในความแข็งแกร่งและความเข้มงวดด้านวิชาการ ความดูแลเอาใจใส่เด็ก และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของ DBS ที่หลากหลายด้วย

DBS มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการให้การศึกษาที่ครอบคลุมและรอบด้าน จากโครงสร้างหลักปรัชญา 4 ประการของเรา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการจากอังกฤษ (Enhanced British Curriculum) เพื่อมอบการศึกษาที่ครอบคลุมและรอบด้านอย่างเหมาะสม ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน(Academic Excellence for All) เพื่อท้าทาย กระตุ้น และส่งเสริมนักเรียนทุกคน ความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์(Entrepreneurship and Creative Thinking) เพื่อพัฒนาให้คนหนุ่มสาวมีความรอบรู้ กว้างขวางและยืดหยุ่น และ มุมมองระดับชุมชนและระดับโลก(Community and Global Perspectives) เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

บุคลากรด้านการศึกษาที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของเรา คือผู้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของ DBS ให้บรรลุผล พร้อมยังได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนที่มุ่งมั่นและผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราด้วย โรงเรียนของเรานับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพฯ สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเราก็ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุดด้วย

นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ผมได้ทำงานร่วมกับผู้คนที่นี่ที่เต็มไปด้วยพลังบวก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อที่จะผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยพลังของ DBS บรรลุผล ผมหวังว่าท่านจะพิจารณาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชุมที่ยอดเยี่ยมของเรา

ด้วยความเคารพ

มาร์ค แมคเวย์
ครูใหญ่