enthCall Centre : 02-666-1933

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

เรามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ 10-50 เปอร์เซ็นต์ และจะมอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี ศิลปะการแสดง และกีฬา

ผู้สมัครรับทุนจะได้รับการแจ้งให้ทราบระหว่างกระบวนการรับสมัคร นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการเข้าเรียน และผู้ปกครองควรมอบหลักฐานของความสำเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนที่ผ่านมา และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (เช่น ใบประกาศนียบัตร รางวัล ผลงานนักเรียนต่าง ๆ) จากนั้นทีมการศึกษานำโดยครูใหญ่จะดำเนินการตัดใจสินให้ทุนการศึกษาต่อไป

ผู้ที่ได้รับทุนของ DBS จะได้รับการคาดหวังให้รักษาการเรียนที่ดีและคงความสามารถพิเศษไว้ตลอดการศึกษาเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณาทบทวนทุนการศึกษาดังกล่าวโดยทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี