enthCall Centre : 02-666-1933

ทำไมต้อง DBS ?

แถลงการณ์ภารกิจ

DBS ทุ่มเทให้กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อุ้มชูและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ที่ซึ่งนักเรียนจะได้เติมเต็มศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในฐานะผู้นำโลก

 

คติพจน์‘Semper ad Maiora’ (เพื่อสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ)

คติพจน์ของ DBS “เพื่อสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ DBS ซึ่งชุมชนของเราทั้งหมด ทั้งนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติตามคติพจน์นี้

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือการที่ DBS ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในการให้การศึกษาที่ครอบคลุม และรอบด้านได้อย่างยอดเยี่ยม ในชุมชนที่เต็มไปด้วยพลังบวก และความอบอุ่นใจ เรามุ่งหวังที่จะอุ้มชูผู้นำโลก ผ่านหลักปรัชญา 4 ประการของ DBS

 1. หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการจากอังกฤษ (Enhanced British Curriculum)
 2. ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน (Academic Excellence for All)
 3. ความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์(Entrepreneurship and Creative Thinking)
 4. มุมมองระดับชุมชนและระดับโลก (Community and Global Perspectives)

 

จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการจากอังกฤษ (Enhanced British Curriculum)

 • นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรการศึกษาที่มีความก้าวหน้าและเข้มข้น พร้อมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครบครันและมีความหลากหลาย สอนโดยครูที่พร้อมไปด้วยคุณสมบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • นักเรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความรอบด้าน ด้วยทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม รวมถึงได้ค้นพบความสนใจอื่น ๆ และความสามารถพิเศษจากนอกห้องเรียน
 • DBS มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมเพื่อมอบโอกาสที่หลากหลายแก่นักเรียน

 

ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับทุกคน (Academic Excellence for All)

 • DBS ส่งเสริมการเรียนการสอนอันโดดเด่น ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนสามารถบรรลุผลสำเร็จได้สูงสุด
 • นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ทำงานอย่างหนัก และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
 • ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถาม มีความอยากรู้อยากเห็น และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน
 • มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นอย่างดีสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก และการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ (Entrepreneurship and Creative Thinking)

 • นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา ผู้นำที่เข้มแข็ง และผู้ที่มีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมในทีม
 • ความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับการส่งเสริม
 • นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้กล้าที่จะเสี่ยงและมีความยืดหยุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างเหมาะสม
 • ห้องเรียนและพื้นที่ส่วนรวมมีพื้นที่การจัดแสดงที่สะท้อนถึงมาตรฐานระดับสูงของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

 

มุมมองในระดับชุมชนและระดับโลก (Community and Global Perspectives)

 • DBS มุ่งมั่นที่จะรักษา ‘ความเป็นไทย’ โดยให้ความสำคัญกับภาษา วัฒนธรรม และศิลปะไทย
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของค่านิยมสากล เช่น ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจกัน ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ และความมีสติรู้คิด
 • ให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองโลกที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม ความเข้าใจ และใจกว้าง
 • นักเรียนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุข ปลอดภัย และมีเป้าหมาย เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีทักษะและโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจ แรงจูงใจในตนเอง ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และภาพลักษณ์ในเชิงบวก
 • DBS สนับสนุนการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านและโรงเรียน และผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้

 

การยอมรับระดับนานาชาติ

DBS มีความยินดีที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของสภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools-CIS) หลังจากการประเมินที่ยอดเยี่ยมจาก CIS ซึ่งเป็นสภาโรงเรียนนานาชาติระดับชั้นนำที่ประกอบด้วยสมาชิก 1,370 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน 116 ประเทศ และมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษาระดับนานาชาติที่ดีที่สุด

 

นี่คือจุดแข็งของ DBS ซึ่งประเมินโดย CIS:

 • วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยพลังบวกของโรงเรียน การต้อนรับอย่างอบอุ่น และวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง
 • ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • ความรู้ของทีมผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานต่าง ๆ ที่มีประวัติการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว
 • ความมุ่งมั่นของครู
 • มาตรฐานการสอนที่สูง
 • นักเรียนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • ความมั่นใจของนักเรียนอันน่ายกย่องในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน
 • หลักสูตรที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 • การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและบุคลากร
 • การคุ้มครองและปกป้องเด็ก
 • ความรับผิดชอบร่วมกันและความร่วมมือกับผู้ปกครอง
 • การบำรุงรักษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง

 

อะไรที่ทำให้ DBS แตกต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ?

 • การได้เป็นสมาชิก CIS
 • นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาจีนกลางแล้ว ภาษาแม่ของอาจารย์ทุกคน คือ ภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนเป็นผลมาจากคำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • การดูแลเอาใจใส่ที่ยอดเยี่ยมและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
 • กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม
 • นักเรียนมีความมั่นใจ ชัดเจน กระตือรือร้น และมีความภาคภูมิใจใน DBS
 • ความมุ่งมั่นอันสมบูรณ์แบบของเจ้าของโรงเรียนเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ DBS: DBS ไม่ใช่แฟรนไชส์