enthCall Centre : 02-666-1933

สารต้อนรับจากผู้จัดการด้านความเป็นอยู่ที่ดี

ยินดีต้อนรับสู่ DBS ดิฉันเชื่อว่าการที่ DBS มีผู้จัดการด้านความเป็นอยู่ที่ดีนั้นแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างจริงจัง เราเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ บุคลากรจะต้องรู้สึกว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่และรู้สึกว่าตนมีคุณค่า บุคลากรที่มีความสุขจะส่งเสริมให้เด็กมีความสุขด้วย เด็กที่มีความสุขก็มาจากการได้รับการสนับสนุนจากโครงการความเป็นอยู่ที่ดีตั้งแต่แรก

ความต้องการของเด็ก ๆ ในทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความท้าทายใหม่ ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญทุกวัน ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยด้วยข้อมูลที่ดีที่มีอยู่ ในขณะที่พวกเขากำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่พวกเขาเผชิญมีความซับซ้อนและหลากหลาย และยังมีแรงกดดันมหาศาลที่หวังให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ที่ DBS เราตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตต่อไป การให้ความสำคัญกับการฝึกสติ โยคะ ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตา และการไตร่ตรอง เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์เราในการสนับสนุนนักเรียนของเราทั่วทั้งโรงเรียน และช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นปรับตัวได้

หลักสูตรความเป็นอยู่ที่ดีที่ DBS ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนในทุกประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดสภาพแวดล้อมและหลักสูตรที่สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือของผู้อื่นอีกด้วย

ลิซ่า แมคเวย์
ผู้จัดการด้านความเป็นอยู่ที่ดี