enthCall Centre : 02-666-1933

ครูประจำชั้น (Class Teachers)

ในระดับชั้น Pre-Prep ที่ประกอบไปด้วยนักเรียนในชั้น Mini Dragons ไปจนถึง Year 2 ครูประจำชั้นของเรามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการและสังคมของลูกหลานของเรา ครูจะแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อทำให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนนั้นเป็นไปตามหลักสูตร พวกเขาจะสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เด็กแต่ละคนได้บรรลุผลสำเร็จตามความปรารถนาของพวกเขาและได้รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อเด็ก ๆ รู้สึกมีความสุขและมีคุณค่า