Call: 02-666-1933
           Call: 02-666-1933

โรงเรียนนานาชาติ DBS

เกี่ยวกับ DBS

โรงเรียนนานาชาติ DBS เปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรจากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี หรือตั้งแต่ชั้น Mini Dragons – Year 13

จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติ DBS คือ การจัดการเรียนการสอนตามระบบเอกชนอังกฤษ และมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย (Enhanced British Curriculum) โดยจะมีความเข้มข้นทางด้านวิชาการมากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนที่ยาวกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ดนตรี กีฬา วิชาการ และค้นพบความถนัดของตนเอง

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ DBS
รูปแบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ

หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนเอกชนและหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเอกชนของอังกฤษ ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก เรายังมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ A-Level เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนของเราจะเติบโตไปเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และยอดเยี่ยมในทุกด้าน

โรงเรียนนานาชาติ DBS มอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่เด็ก ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานไปจนถึงทัศนศิลป์ ศิลปะ การแสดง เทคโนโลยี(IT) และกีฬา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคน สามารถค้นพบความชอบและสิ่งที่ตัวเองสนใจ

พร้อมกันนี้ โรงเรียนนานาชาติ DBS ยังเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะแบ่งช่วงเวลาเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่นักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ ครูประจำชั้นและครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ DBS เปี่ยมไปด้วยความรู้เชิงลึก ที่พร้อมสนับสนุนและช่วยพัฒนาความสามารถให้นักเรียนทุกคน บรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้อย่างเต็มศักยภาพ

5 เสาหลักสู่ความสำเร็จของโรงเรียนนานาชาติ DBS

1) วิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DBS

DBS มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสุข พร้อมมอบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและรอบด้าน ให้แก่นักเรียน ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและหล่อหลอมพวกเขาให้เติบใหญ่เป็นผู้นำระดับโลก

2) ได้รับการยกระดับหลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษ

โปรแกรมการศึกษาของเราผสมผสานหลักสูตรทางวิชาการที่ก้าวหน้าและเข้มข้นกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างยิ่ง นอกจากการเรียนวิชาหลักในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพิเศษอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน หลักสูตรโรงเรียนเอกชนจากประเทศอังกฤษของเราจะช่วยเตรียมความหร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการสอบ IGCSE, A-Level และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

3) ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อนักเรียนทุกคน

นักเรียนของ DBS จะได้เรียนรู้และรับประโยชน์จากแนวทางการสอนของคุณครู ที่ทุ่มเทและสนับสนุน ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด คติพจน์ของเราคือ Semper Ad Maiora (การก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ) ที่ DBS ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในการเรียนรู้ ขยัน มุมานะ เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน

4) พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่กับ การมีความคิดสร้างสรรค์

ในปัจจุบันแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก เศรษฐกิจโลกที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญนั้นต้องการบุคคลที่มีทักษะของการคิดวิเคราะห์ เป็นนักแก้ปัญหา เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม ที่ DBS มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ และทำให้พวกเขารู้จักกับแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

5) มุมมองที่เปิดกว้างต่อสังคมโลก ในบริบทของสังคมไทย

DBS มุ่งมั่นที่จะรักษา “ความเป็นไทย” เอาไว้ในสังคมของเรา โดยเราให้ความสำคัญกับภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกัน เราตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมที่เป็นสากล จึงสอนนักเรียนให้รู้จักการเคารพ การนึกถึงผู้อื่น ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร และความมีสติรู้คิด ให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองโลกที่ดี ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม เข้าใจ และรับฟังผู้อื่น

การได้รับรองให้เป็นโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge International School)

DBS ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นโรงเรียนเคมบริดจ์และศูนย์ทดสอบการศึกษานานาชาติเคมบริดจ์ สำหรับการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นศูนย์สอบที่ได้รับการยอมรับและเคารพมากที่สุดในด้านการศึกษานานาชาติ

โดยการที่โรงเรียนได้รับการรับรองนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จทางด้านวิชาการ มีระดับมาตรฐานในการเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ส่งผลให้นักเรียนของ DBS สามารถเข้าถึงหลักสูตรและการสอบของเคมบริดจ์อย่างเต็มรูปแบบ

การรับเข้า (Admission)

Admission แผนกแอดมิชชั่น จะเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักเรียนในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียน นัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และการสมัครสอบเข้าเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจและต้องการทราบข้อมูลของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะต้องติดต่อเข้ามาที่แผนกแอดมิชชั่นเป็นจุดแรก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่แผนกแอดมิชชั่นของเรายินดีให้ข้อมูลกับท่านเสมอ

กระบวนการรับเข้าเรียนของโรงเรียนนานาชาติ DBS จะมีการประเมินวัดผลนักเรียนในเกณฑ์ที่แตกต่างกัน อิงจากอายุของเด็ก ความต้องการในการเรียนรู้ และจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ ที่จะรับนักเรียนทุกคน จากทุกครอบครัวในทุกภาคส่วนของชุมชน ที่ทางโรงเรียนเห็นว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ DBS

เวลาเปิดทำการ:

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

รายละเอียดการติดต่อ:

  • อีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th
  • เว็บไซต์: www.dbsbangkok.ac.th
  • โทรศัพท์: 02 666 1933 (ติดต่อภายในประเทศ), (+66) 2 666 1933 (ติดต่อจากต่างประเทศ)
  • Line: @dbsbangkok
  • ที่อยู่: 58 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • เส้นทาง: โรงเรียนนานาชาติ DBS ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
    แผนที่ใน Google Maps: Denla British School (DBS)

เพราะนักเรียนคือหัวใจ โรงเรียนนานาชาติ DBS จึงได้เริ่มโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้เข้ากับความต้องการของนักเรียน อาคารใหม่สองหลังของเรา เมื่อสร้างเสร็จจะเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นสุดท้ายที่ทำให้โรงเรียน DBS รวมเป็นภาพเดียวกันอย่างสมบูรณ์ อาคารแรกคืออาคาร Senior School สร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมปลายที่เพิ่มขึ้นและสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของพวกเขา อาคารที่สองคืออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงละครหรือหอประชุมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้นักเรียนของเราได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ค้นหาความสนใจ ความชอบ และความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเต็มที่

อาคาร Senior School

เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่มีพื้นที่รวม 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้น Senior ห้องติวหนังสือแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ศูนย์ Sixth Form Centre พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง  ศูนย์แนะแนวและปรึกษาด้านอาชีพและมหาวิทยาลัย ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และ สตูดิโอทำอาหาร  นอกจากนี้ ยังมีเลานจ์พักผ่อนของสำหรับทั้ง 4 บ้าน พื้นที่รับประทานอาหารขนาด 350 ที่นั่ง และลานอเนกประสงค์แบบเปิดโล่ง

อาคารหอประชุม

จุดเด่นที่สุดของชุดอาคารที่เราเรียกว่า ‘อาคารศูนย์รวมความสร้างสรรค์’ แห่งนี้ คือ โรงละครหรือหอประชุมขนาด 600 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพและเสียงล้ำสมัย ส่วนอื่น ๆ จะประกอบด้วย ศูนย์การแสดงละคร Drama Centre สตูดิโอออกแบบ หรือ Design Technology ศูนย์ดนตรี ห้องซ้อมดนตรี พร้อมกับห้องอัดเสียง สตูดิโอศิลปะ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผาปีนจำลอง ห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ สตูดิโอออกแบบ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีคุณภาพและความทันสมัย อาคารเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกของ DBS อยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ความสำเร็จของนักเรียน DBS

สอบได้คะแนนเต็มในการสอบภาษาจีน YCT

DBS และแผนกภาษาจีนกลางของเรา ได้รับการรับรองโดยสถาบันขงจื๊อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Confucius Institute of Chulalongkorn University – CICU) ให้เป็นศูนย์สอบภาษาจีนกลาง YCT/HSK อย่างเป็นทางการ – ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ที่สำคัญกว่านั้น นักเรียน DBS ของเราหลายคนได้รับคะแนนเต็มอย่างน่าประทับใจในการทดสอบภาษาจีนกลาง YCT อีกด้วย!

การแข่งขันหุ่นยนต์ VEXIQ ROBOTICS Thailand and World Championship

หลังจากได้รับตำแหน่งแชมป์ ‘Thailand VEXIQ Robotics Champions’ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 โดยได้ครองแชมป์ 2 ปีติดต่อกัน ทีม DBS Robotics ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการหุ่นยนต์อีกครั้งที่การแข่งขัน VEXIQ World Championships ที่จัดขึ้นสด ๆ ทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยนักเรียนของเราคว้าแชมป์มาได้ 5 สาขา จากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก!

ความสำเร็จของนักเรียน Beacon

นักเรียน Y7-10 Beacon ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรียงความ ความยาว 500 คำกับ Immerse Education เพื่อลุ้นโอกาสรับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนจากโรงเรียนเคมบริดจ์ ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อค้นคว้า อ้างอิง และเขียนเรียงความในหัวข้อที่เลือก เพื่อแข่งขันกับนักเรียนอีกหลายพันคนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วโลก และนักเรียนของเราก็คว้ามาได้หลายรางวัลพร้อมทุนการศึกษา นี่แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน DBS !

http://www.escortbayanlariz.net